„WATT – Back To School Facebook nyereményjáték”

Részvételi-, Adatkezelési és Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

  1. A nyereményjáték („Játék”) szervezője, lebonyolítója:

1.1. A Játék szervezője: Aqua Lorenzo Kft. (székhely: 2730 Albertirsa, Homokrész II., adószám: 27948237-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 205840, a továbbiakban: „Szervezető”)

1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Whitedog Media Kft. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105., cégjegyzékszám: 01-09-378071, adószám: 28761732-2-42, a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.

2.Részvételi feltételek:

2.1. A Játékban azok vehetnek részt, akik a wattenergy Facebook oldalán (https://www.facebook.com/wattenergy) elfogadják a Szabályzatot.  A Játékban kizárólag az alábbi pontokban meghatározott személyek körébe eső: nem cselekvőképtelen, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárságú, természetes személyek, akik saját Facebook profiljukkal (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt.

2.2. A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Játékos a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adja meg nyereményre jogosultság esetén. A Játékban való részvétel során a Játékos a megadott adatainak valóságtartalmáért, a Facebook Profil valódiságáért teljes felelősséggel tartozik. A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező jogosult a Játékosokat további adatok közlésére is felhívni.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító munkavállalói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, személyek vegyenek benne részt, a Felhasználó azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.

2.4. A Játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. Egy Játékos csak egy Facebook profillal jogosult a Játékban részt venni. A Szervező kizárólag azt a részvételi szándékot tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Facebook Profiljukon keresztül küldenek be a Játékba. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook Profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal, igényekkel, követelésekkel kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják.

2.5. A Játékosok az Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.6. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7. A részvételt a Szabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook Profilokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak okoztak.

  1. A Játék időtartama: 2023. szeptember 11. 11:00:00 – 2023. szeptember 15. 23:59:59
  1. A Játék menete:

4.1. Keresd fel a wattenergy Facebook oldalát. (https://www.facebook.com/wattenergy)

4.2. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a helyes választ, lájkold ezt a bejegyzést a nyereményjáték posztban meghatározott időtartamon belül, amely: 2023. 09. 11. 11:00-tól – 2023.09.15. 23:59-ig tart. (https://www.facebook.com/wattenergy).

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban. A Játék időtartamán kívül adott válaszok nem kerülnek figyelembevételre. Nyereményjáték felületének, így a Játék lezárásának ideje: 2023.09.15. 23:59.

  1. Nyeremény, sorsolás, nyertesek értesítése, nyeremények átadása:

5.1. A Játékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a Szabályzatnak megfelelően a Játékban feltett kérdésre történő válaszadással, a játékról szóló bejegyzés lájkolásával részt vesznek a nyereményjátékban.

A nyertes 2 (két) karton szabadon választott WATT energiaital-t nyerhet. A nyeremény összértéke: 11.000 Ft.

5.2. A sorsolás időpontja: 2023.09.18. 12:00

A sorsolás a véletlenség elvének megfelelő gépi sorsolás útján kerülnek lebonyolításra. A sorsoláson egy játékos egy kommenttel vehet részt. A Szervező a sorsolás alkalmával 2 db pótnyertest sorsol.

5.3. Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2023.09.18. 12:00

Eredményhirdetés: a wattenergy Facebook oldalán (https://www.facebook.com/wattenergy) a nyereményjáték poszt alatt kommentben történik a nyertes megnevezésével. Abban az esetben, ha a nyertest 24 órán belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, úgy helyette pótnyertes válik a nyereményre jogosulttá.

5.4. A Szervező a nyertestől további adatokat kér be a nyeremény átvételével (kiszállításával) kapcsolatban, privát üzenetben. A nyereményt a Szervező juttatja el a nyertes játékos részére 2023 szeptember 21-ig. Amennyiben a Nyertes Játékos részére a Nyeremény 2023. szeptember 21. napjáig nem kerül kézbesítésre vagy átadásra a Nyertes Játékosnak felróható okból, úgy a továbbiakban a Szervezőtől a Nyereményt nem követelheti.

5.5. Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik az értesítéstől számított 24 órán belül, és nem küldi el a wattenergy Facebook oldal részére privát üzenetben az adatait, a Szervező az első kapcsolat-felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 24 óra után jogosult az eredeti nyertes helyébe a sorsolás során kisorsolt pótnyertest értesíteni. A pótnyertes így jogosult a nyeremény átvételére, amelynek feltétele, hogy a pótnyertes értesítésétől (amely a nyereményjáték poszt alatt történik kommentben) számított 24 órán belül privát üzenetben küldje el adatait a wattenergy Facebook oldal részére. A Szervező a sorsolás alkalmával 2 db pótnyertest sorsol. Tartaléknyertesek kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a sorrendben elöttük lévő nyertes, tartaléknyertes nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, és így kizárásra kerül.

5.6. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén a nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5.7. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyeremény utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek pl.: a helyszínre utazás útiköltsége a Játékost terhelik.

  1. Vegyes rendelkezések:

6.1. A Szervező a jelen Szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

6.2. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a www.facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Meta, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Meta által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

6.3. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

6.4. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

6.5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik.

6.6. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

6.7. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

6.8. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

 

 

  1. Adatkezelés:

7.1. Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz a nyereményjátékban feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, lakcímét és email címét a nyertes-lista kommunikálásához és a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelje.

7.2. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont);

 feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott Adatfeldolgozóval megossza;

 kifejezett hozzájárulását adja, illetve felhatalmazza Adatkezelőt, hogy nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét az Adatfeldolgozóval közösen felhasználja a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából;

 tudomásul veszi, hogy Adatkezelő a Játékosok adatait a jelen 7.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.